క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Banana panama wilt
• Rhizome treatment with Carbendazim about 4 minutes. • Soil drenching of Carbendazim @ 10 ml solution twice in a month.
7
3