అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
పండ్లు పురుగు బారిన పడకుండా ఉండడానికి పండ్లకు సంచులను కడ్తున్నారా ?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
167
0
సంబంధిత వ్యాసాలు