కామెంట్స్ (10)
I S Kumbhar
Shawal, Akkalkot, Solapur, Maharashtra
05 Feb 20, 07:21 AM

व्हरायटी कोणता आहे

4
0
Yuvaraj Patil Kapadne
Deobhane, Dhule, Dhule, Maharashtra
05 Feb 20, 09:41 AM

सर कोणती व्हरायटी आहे

0
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
05 Feb 20, 04:07 PM

छान आहे

2
1
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
05 Feb 20, 04:07 PM

कोणती व्हरायटी आहे

2
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
05 Feb 20, 04:07 PM

लागवड अंतर किती आहे

1
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
05 Feb 20, 04:07 PM

लागवड केव्हा केली होती

1
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
05 Feb 20, 04:08 PM

एक मजूर एका दिवसात किती किलो मिरची तोडतो सरासरी

1
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
05 Feb 20, 04:08 PM

एकरी सरासरी उत्पादन किती टन मिळते

1
0
Anil. Shevale.
Jawala Bk., Hingoli, Hingoli, Maharashtra
05 Feb 20, 08:04 PM

मिरची2121, जात,आहे अंकुर सिडस

5
0
కామెంట్స్ (2)
B
Bahubali Talandage
Arag, Maharashtra
09 Feb 20, 08:23 PM

मो . नंबर सांगा

0
0
I S Kumbhar
Shawal, Akkalkot, Solapur, Maharashtra
05 Feb 20, 08:42 PM

Super wonderful

2
0