క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Animal HusbandryPashudhan
Balanced Diet for Goats
• Goat’s feed consumption depends on their physical condition._x000D_ • Adult goat should be fed 2.5 kg of green Fodder and 400 gram dry fodder._x000D_ • In addition, milch goat should be given 1 kg of green fodder with pulses and 400 gms. _x000D_ _x000D_ Source: Pashudhan_x000D_ _x000D_ See full video, and to get more updates, don’t forget to Like and Share with your farmers friends._x000D_
66
0
సంబంధిత వ్యాసాలు