క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
31 Aug 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of Leaf Eating Caterpillars in Groundnut
Spray Neem-based formulation @ 10 ml (1 EC) to 40 ml (0.15 EC) or Bouveria bassiana, fungal-based powder @ 40 g per 10 lit of water, and if the infestation shows increasing trend, spray Methomyl 50 WP @ 12.5 g per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
106
6