వాణిజ్య పంట
కూరగాయలు
పండ్లు
నూనె గింజలు
ధాన్యాలు
పప్పు దినుసులు
మసాలా దినుసులు
పువ్వులు
పశుగ్రాస పంటలు