క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
If you have seen aphids in fennel, spray this insecticide
Imidacloprid 17.8 SL @ 4 ml or carbosulfan 25 EC @ 20 ml per 10 lit of water.
315
35