క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Which insecticide will you spray for Pod borer in chickpea crop?
Which insecticide will you spray for pod borer in chickpea crop? Spray Lufenuron 5 EC @ 10 ml or Thiodicarb 75 WP @ 20 g or Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 ml per 10 liter of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
264
73
సంబంధిత వ్యాసాలు