అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
కడుపులోని పురుగులను నాశనం చేయడానికి మీ పశువులకు సకాలంలో వాపు మందులను ఇస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
536
0
సంబంధిత వ్యాసాలు