ஆரோக்கியமான பருத்தி வளர்ச்சி பரிந்துரைக்கப்பட்ட உர அளவு
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. சஞ்சய் குமார் மாநிலம்: ராஜஸ்தான் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 25 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ 10:26:26, மற்றும் 8 கிலோ மெக்னீசியம் சல்பேட் ஆகியவற்றை மண்ணின்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
5
0
பருத்தியின் களை இல்லாத மற்றும் ஆரோக்கியமான பண்ணை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. விஜய் சிங் ஜலா மாநிலம்: குஜராத் உதவிக்குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 25 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ 10:26:26, 8 கிலோ மெக்னீசியம் சல்பேட்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
531
14
பருத்தியில் ஏற்படும் சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தொற்று
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. அனில் ஷிண்டே மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா தீர்வு: ஒரு பம்பிற்கு தியோமெத்தொக்சாம் @ 10 கிராம் தெளிக்கவும்
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
502
63
பருத்தி பயிரில் ஏற்படும் தத்துப்பூச்சிகளின் வேதியியல் கட்டுப்பாடு
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு அசெபேட் 75 SP 10 கிராம் அல்லது ஃப்ளோனிகாமிட் 50 WG 3 கிராம் தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
345
16
பருத்தியின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரங்களை வழங்கவும்
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. பங்கஜ் பெசானியா மாநிலம்: குஜராத் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு, 50 கிலோ 10:26:26, 25 கிலோ யூரியா, 8 கிலோ மெக்னீசியம் சல்பேட் மண் வழியாக ஒன்றாகக்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
985
42
பருத்தியில் ஏற்படும் பருத்திக்காய்ச் செம்புழு தொற்று பற்றி உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்?
லார்வாக்கள் மலர் இதழ்களுடன் ஒட்டிக்கொள்கின்றன மற்றும் அவைகளை ரோஜா பூக்கள் (ரொசெட் பூ) போன்று உருவாக்குகின்றன. பருத்தி பூக்களில் ஏற்படும் இந்த வகை மாற்றம் பருத்திக்காய்ச்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
11
0
பருத்தியில் வெள்ளை ஈக்களை கவனிக்கும்போது எந்த பூச்சிக்கொல்லியை தெளிப்பீர்கள்?
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
10
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
பருத்திக்காய்ச் செம்புழுவைக்கட்டுப்படுத்துவதற்காக, இரண்டாவது தெளிப்புக்கு எந்த பூச்சிக்கொல்லியை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 10% + லாம்ப்டா சிஹெலோத்ரின் 5% ZC @ 5 மில்லி கலந்துத் தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தி விவசாய வரப்புகளில் ஏற்படும் களை ஓம்புப்பயிர்களைஅழிக்கவும்
அடர்ந்து வளர்ந்த புல்.  மருளூமத்தை, துத்தி போன்ற களைகளில் பஞ்சுப் பூச்சி வாழ்கின்றது மற்றும் சாதகமான நிலையில் அவை பருத்தி பயிருக்கு இடம்பெயர்ந்து தொற்றுகின்றன. அவை...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
பருத்தியில் பொருத்தமான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயிகள் பெயர் - ஸ்ரீ அனில் சிங் ராஜபுத் மாநிலம்- ஹரியானா குறிப்பு ஒரு ஏக்கருக்கு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
811
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தி பயிர் சேதப்படுத்தும் நாவாய்ப்பூச்சிப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 
இந்த உறிஞ்சும் பூச்சி இலைகளிலிருந்து தாவர இனப்பால் மற்றும் மொட்டுகள் மற்றும் காய்களை உறிஞ்சும், இந்த பூச்சி இனங்கள் அதிகமாக இருந்தால், பயனுள்ள முறையான பூச்சிக்கொல்லியை...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
5
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 AM
பருத்திப்பயிரில் பருத்திக்காய்ச் செம்புழு இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகளை நிறுவுதல் ... 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொற்று காணப்படுகின்ற பகுதியில், கண்காணிப்பு நோக்கங்களுக்காக ஹெக்டேருக்கு@8 இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகளை நிறுவவும்... 
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தியில் ஏற்படும் பருத்திக்காய்ச் செம்புழுவைத் தடுக்க எந்த பூச்சிக்கொல்லியை முதலில் தெளிப்பீர்கள்?
மலர் மொட்டுகள் வளரத் தொடங்கியவுடன், 10 லிட்டர் தண்ணீரில் ப்ரொஃபெனோபோஸ் 50 EC @ 10 மில்லியை கலந்துத்தெளிக்கவும். புழுவுண்ணி குணத்துடன் கூட முட்டைக்கொல்லி செயலையும் கொண்டுள்ளது...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
ஒருங்கிணைந்த பருத்தி மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. தோடாஜி வடகுரே மாநிலம்: தெலுங்கானா குறிப்பு: தேவைக்கேற்ப நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உரங்களை வழங்க வேண்டும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
865
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
பருத்தியில் இலைப்பேன்கள் காணப்பட்டால் என்ன பூச்சிக்கொல்லியைத் தெளிப்பீர்கள்?
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 5 மிலி ஸ்பினெடோரம் 11.7 SC அல்லது 10 மிலி ஃபைப்ரோனில் 5 SC அல்லது 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
531
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
இலைத்தத்துப் பூச்சிகளில் இருந்து சிறு பருத்திச் செடிகளைக் காப்பாற்றிடுங்கள்
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP அல்லது 7 கிராம் அசிடாமிபிரிட் 20 SP அல்லது 3 கிராம் ஃப்ளோனிகாமிட் 50 WG -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
219
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
விதையிடும் காலகட்டத்தில், கரையான்கள் காரணமாக பருத்திச் செடிகள் மடிகின்றனவா?
பாதிக்கப்பட்ட செடிகளைப் பிடுங்கி அழிக்க வேண்டும். செடிகளைச் சுற்றியுள்ள மண்ணில், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 20 மிலி குளோரோபைரிஃபாஸ் 20 EC அல்லது 5 மிலி ஃபைப்ரோனில் 5 SC...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
307
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
சாம்பல் அந்துப்பூச்சிகளில் இருந்து சிறு பருத்திச் செடிகளைக் காப்பாற்றிடுங்கள்
இலைகளின் முனைகளை பெரிய அந்துப்பூச்சிகள் உணவாக உட்கொண்டு, அவற்றில் துளைகளையும் வெட்டுகளையும் ஏற்படுத்திடும். 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 20 மிலி வீதம் குவினால்ஃபாஸ் 25 EC-ஐக்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
434
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 10:00 AM
பருத்தியைப் பயிரிடுவதற்கு முன்பு இளஞ்சிவப்புக் காய்ப்புழுவின் நிர்வாகத்திற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
கடந்த பருவத்தில் நோய்த்தாக்குதல் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் இளஞ்சிவப்புக் காய்ப்புழுவின் தாக்குதல் மீண்டும் ஏற்படலாம். எனவே, இந்தப் பூச்சிக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
521
111