மன்னிக்கவும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் இந்தக் கட்டுரை கிடைக்கவில்லை.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Jun 19, 04:00 PM
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Vigorous growth and healthy farm of ridge gourd
Farmer's name: Shri. Basu Mamani State: Karnataka Tip: Per acre 19:19:19 @3 kg should be given through drip also spray micronutrient 20 gram per pump.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
374
5