மன்னிக்கவும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் இந்தக் கட்டுரை கிடைக்கவில்லை.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Use of weedicide after plantation of wheat.
For preventing attack of weeds in wheat, weedicide Basalin should be sprayed as a precautionary measure before the weeds are germinated.
0
0