மன்னிக்கவும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் இந்தக் கட்டுரை கிடைக்கவில்லை.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Planning for Sweet Corn
After the Kharif harvest is over, those who want to cultivate a crop giving high yield in a short span of time, should think of cultivating Sweet Corn. There is a lot of demand in the winter season and farmers get good price. The corn cultivated now will be ready for harvesting by December.
0
0