மன்னிக்கவும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் இந்தக் கட்டுரை கிடைக்கவில்லை.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Jul 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Have you sprayed these pink bollworm insecticides?
If Pink Bollworm infestation continues in Cotton, spray Deltamethrin 1% + Triazophos 35% EC @10 ml or Chlorpyriphos 50%+ Cypermethrin 5% EC @10 ml per 10 litres of water.
Share this useful information with your farmer friends now by using options such as, Facebook, WhatsApp or SMS.
20
1