மன்னிக்கவும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் இந்தக் கட்டுரை கிடைக்கவில்லை.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
31 Dec 17, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
For controlling blight in Cumin
In current weather, cumin is affected with blight disease on a large scale. So for both the purposes of prevention and control, spray Mancozeb 75% WP @ 35 gm/pump or Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP @ 40 gm/pump.
Share this with other farmers now by using any of the below options of facebook, whats app or message.
315
14