ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ
Dhanuka OMITE (Propargite 57% EC) 250 ml
380410
MH KITOGUARD (100 ML)
280335
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 250ml
940981
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
290405
Avancer Glow (Azoxystrobin8.3%+MZB 66.7%WG) 300Gms
480580
Barrix - Catch Fruit Fly Lure only
9090
Barrix - Catch Fruit Fly Trap + Lure (One Set)
195200
Barrix - Catch Vegetable Fly Lure only
9090
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
180180
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
220225
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
220225
Dupont - Benevia (180 Ml)
18401999
Dupont - Benevia (240 Ml)
22002646
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 300 g
660750
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 600 g
12801416
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 180 ml
20202124
IPL Kalichakra (Metarhizium anisopliae) 1 Kg
240295
IPL Phasal Rakshak (Pseudomonas fluorescens) 1 Kg
250295
MATCO 500 (Metalaxyl 8% WP+Mancozeb 64%) 500 Gms
590700
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
230300
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
440560
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
310467
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
320551
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
7801211
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
520626
MH - Dhanustin 50 % WP (Canrabendazim) 500 g
320382
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 1Kg
385398
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
200206
MH - INDOFIL Z-78 (Zineb 75% WP) - 500Gm
300340
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
280313
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
310368
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 300Gm
370432
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
720771
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
9801505
MH - SULFIL (Sulphur 80 % WG) 1Kg
145150
MH - Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 10% + Lambda Cyhalothrin 5% ZC) 80 ml
720789
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
650873
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
450525
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 500 ml
840955
MH - Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
340471
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
19752710
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
435579
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
8001097
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
39005381
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
11501227
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 250 ml
450590
MH DOW SYSTHANE (Myclobutanil 10% WP) 100 g
235250
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
14001557
MH Roundup (1ltr)
320407
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
750845
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
190205
MH TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
240330
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
12101713
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
20003200
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
250351
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
490696
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
305383
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
350425
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 1 Lt
7201115
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 500 ml
370584
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
250295
Sumitomo Danitol (Fenpropathrin 10 % EC) 500 ml
310425
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
560620
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (500 Gm)
12001525
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 g
680760
Tata MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
375460
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
600750
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP - 1 KG
7101025
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-250 g
240275
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-500 g
410523
Viral Out - 250 g
620715