Looking for our company website?  
Care of pregnant cattle
About 6-7 months of pregnant cattle should be kept separately from other cattle. These cattle's back should be massaged gently. Keep them in a clean and ventilated...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
103
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Feb 20, 06:30 PM
"ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਰੋਪਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ
• ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਰਹੇ। • ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਰੋਪਣ ਕਰਨਾ...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  |  ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੇਤਕਰੇ
656
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Feb 20, 06:30 PM
ਪਰੀਰਖਿਯਤ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
• ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। • ਜਲਵਾਯੂ, ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਯੋਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  |  NDDB
118
27
ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
• ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। • ਇੱਕ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਮਾਰਕਰ ਆਈਬੀਆਰ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਬੱਸਟਰ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
62
8
ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਆਈਬੀਆਰ ਇਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
57
1
ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
• ਬੇਚੈਨ ਪਸ਼ੂ • ਜਾਨਵਰ ਥਰਥਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ • ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ • ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ • ਜਾਨਵਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
87
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jan 20, 06:30 PM
ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ!
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮੇਨ, ਰੈਟਿਕੂਲਮ, ਓਮੇਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਬੋਮਾਸੁਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ੇਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
73
4
ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਦੁਧ ਰੋਗ
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਰੰਤਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਾਂ, ਮੱਝ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
168
6
ਹੇਮੋਰੈਜਿਕ ਸੇਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਐਚਐਸ) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ "ਪਾਸਚਰੈਲਾ ਮਾਲਟੋਸੀਡਾ" ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 104-106F ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
159
2
ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
249
4
ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾ ਖੁਆਉਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
251
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jan 20, 06:30 PM
ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (RBP) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? RBP ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ RBP ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰੋਤ:...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  |  NDDB
134
2
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ
ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਮ ਦੇ 15 ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਥੈਲਮਿੰਟਿਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
254
2
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
163
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 20, 06:30 PM
ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
134
0
ਲਾਭਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
173
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jan 20, 06:30 PM
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
• ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। • ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  |  NDDB
1082
7
ਪਸ਼ੂੂ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਰਣ ਭਦੀ ਅਵਧੀ
ਗਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ 272 ਤੋਂ 285 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ 300 ਤੋਂ 310 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
258
0
ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਜਬ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
327
8
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਰਾ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਗੋਭੀ, ਅਰਹਰ, ਪੱਤਾਗੋਭੀ...
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
153
5
ਹੋਰ ਵੇਖੋ