ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Aug 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Which insecticide are you going to spray for brinjal fruit borer?
Spray Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 4 ml or Emamactin benzoate 5 WG @ 4 g or Thiodicarb 75 WP @ 10 g or Betacyfluthrin 8.49% + Imidacloprid 19.81% OD @ 4 ml per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
84
7