ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Sep 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Paddy Leaf Folder Control
Apply Chlorantraniliprole 0.4 GR @ 10 kg or Fipronil 0.3 GR @ 20 kg or Cartap Hydrochloride 4G @ 10 kg or Chlorantraniliprole 0.5% + Thiamethoxam 1% GR @ 6 kg per hectare in soil.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
35
2