ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Best effective insecticide for falls armyworm in Maize crop
For falls armyworm in Maize crop, spray Emamactin benzoate 5% SG @ 4 g or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 3 ml per 10 liters of water on leaf whorl of plants.
186
20