ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Leaf miner observed in tomatoes? Spray this insecticide.
If leaf miner is observed in Tomatoes, spray Spinosad 45% SC @ 3 ml or Cyantraniliprole 10% OD @ 3 ml per 10 litres of water.
275
88