ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
To increase the quality of Cauliflower curd
To get pure white and quality curd of Cauliflower, micronutrient Boron should be sprayed @1gm/lit.
4
1