ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
If you have seen aphids in fennel, spray this insecticide
Imidacloprid 17.8 SL @ 4 ml or carbosulfan 25 EC @ 20 ml per 10 lit of water.
315
35