ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Apr 19, 01:00 PM
Krishi VaartaKrishi Jaagran
Genuine and Adulterated Super Phosphate & Potash
The presence of fake and adulterated fertilizers has increased in the market; however, farmers can identify the difference between real and fake fertilizers in a few easy ways. Super phosphate: This is a hard, brown or black fertilizer in colour and hard to crack by nails. This is also available in powder form. This granular fertilizer is often adulterated with DAP and NP fertilizers.
Zinc Sulphate: Magnesium sulphate is the main adulterant used in zinc sulphate. Due to the similarity in physical appearance, it is difficult to identify whether it is fake or not. If 10% of the sodium hydroxide solution is mixed with 1% of the zinc sulphate solution, a thick, dense precipitate is formed. It does not happen with magnesium sulphate. If 10% thin caustic solution is mixed with Zinc sulphate, a white starch like precipitate is formed which completely dissolves when 40% thick solution of caustic is added. If it is Magnesium sulphate in place of Zinc sulphate, the precipitate does not dissolve. Potash: It is a white particle like salt and red chilli mixture. If it is moist, it sticks together. The red colour floats on the upper surface of the water when dissolved in water. Source- Krishi Jagran, April 10, 2019 If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
79
1