Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Nov 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ନିଜର ପଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
194
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Nov 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ରବି ଋତୁ ଫସଲ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
885
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 19, 10:00 AM
ଫସଲ ବଗିଚାରେ ଫଳମାଛି ଗୁଡ଼ିକର ଜଗାରଖା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି ?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
200
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Oct 19, 10:00 AM
ଉତ୍ପାଦ କୁ କୀଟ ଏବଂ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, କଣ ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁମ୍‌ କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦ କୁ ସଫା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
229
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Oct 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ଅଣୁଜୀବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢାଇବା ଏବଂ ମାଟିର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଟିର ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କଭର ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
380
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Oct 19, 10:00 AM
ଫଳକୁ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି l
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
164
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Oct 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ଖେତରେ ସାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
743
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Sep 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ଉଚିତ ସମୟରେ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିଛନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
397
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Sep 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ନିଜର ଫାର୍ମରେ ମୂଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଚାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
527
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Sep 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ କୀଟଠାରୁ ନିଜର ଫାର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଫସଲ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାପ୍‌ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
2012
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Sep 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ କୀଟ ଏବଂ ରୋଗର ପରିଚଳନା ପାଇଁ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଜୈବ କବକନାଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
830
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Aug 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ମଞ୍ଜିର ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଚୋଡ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
307
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Aug 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅଜୋଲା ଦିଅନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
237
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Aug 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ପରିବା ଏବଂ ଫଳଗୁଡ଼କୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
218
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Aug 19, 10:00 AM
କଣ କୃଷିରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବର୍ଷାପାଣି ଜମା କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
364
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jul 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ନିଜର ଧାନ ଫସଲରେ ପୋଷଣକାରୀ ତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୋଲା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
239
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 10:00 AM
ଆପଣ ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି କି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
708
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 10:00 AM
କଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖେତର ମାଟିର ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ସୁପାରିଶିତ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
401
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 10:00 AM
ଆପଣ ଗୋରୁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କି ?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
441
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 10:00 AM
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଫସଲ ବୀମାର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତି କି ?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
651
0
ବେଶି ଦେଖନ୍ତୁ