AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Aug 19, 10:00 AM
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
କଣ ଆପଣ ପରିବା ଏବଂ ଫଳଗୁଡ଼କୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
190
0