AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Feb 19, 10:00 AM
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
ସବୁ ଋତୁରେ ବିହନ ବୁଣା ସମୟରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
775
2