AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Jul 19, 10:00 AM
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
କଣ ଆପଣ ନିଜର ଧାନ ଫସଲରେ ପୋଷଣକାରୀ ତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୋଲା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
209
0