सर्व उत्पादने
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
380410
किटोगार्ड (100 मिली)
280335
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
940981
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
290405
अॅकॉन 500 मि.ली.
500535
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
9090
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
195200
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
9090
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
180180
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (१८० मिली)
18401999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
22002646
बायोहरझ (लिक्विड)
540675
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
660750
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
12801416
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
335450
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
20202124
इकोफिट 500 ग्रॅम
400440
दमन (बिव्हेरिया बॅसियाना) 1 किग्रॅ
300385
कालीचक्र (मेटाऱ्हायझियम अनिसोप्ली ) 1 किग्रॅ
240295
फसल रक्षक (स्युडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स) 1 किग्रॅ
250295
आयपीएल- वरुनास्र( व्हर्टिसेलीअम लेकानी) १लिटर
550675
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) २०० मिली
330445
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
350380
किटोगार्ड (250 मिली)
600700
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
590700
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
230300
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
440560
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
310467
धनुका - अरेवा
560885
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
7801211
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
520626
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
320382
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
385398
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
200206
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
300340
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280313
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
310368
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
370432
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
720771
धानुका - पेजर
540801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
9801505
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
380406
सल्फील ( गंधक 80% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
145150
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 10% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 5% झेड सी) ८० मिली
720789
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
650873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
15952130
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
350452
टारगा सुपर (250 ml)
450525
टारगा सुपर (500 ml)
840955
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
340471
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
175198
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
19752710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
435579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
8001097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
39005381
एम एच डाऊ बीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 250 ग्रॅम
550615
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
11501227
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
190273
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
450590
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 100 मि.ली.
225235
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
8201000
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
235250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
14001557
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
320407
टाकुमी (100 ग्रॅम)
750845
ताकत (500 ग्रॅम)
6801095
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
190205
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
240330
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
12101713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
20003200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
250351
युपीएल- उलाला - 60 मिली
490696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
305383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
165203
दोस्त सुपर - 700 मिली
520560
ऑरकॉन 250 ग्रॅम
550660
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
350425
परस्युट (१००० मिली)
13001541
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
7201115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
370584
संजीवनी (पावडर)
250295
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा
500602
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी )
310425
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
560620
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12001525
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12001525
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
680760
माणिक (250 ग्रॅम)
375460
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
600750
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
7101025
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
240275
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
410523
व्हायरल आऊट (250 ग्रॅम)
620715