ब्रॅण्ड:tata-rallis
टाकुमी (100 ग्रॅम)
750845
टाटा बहार (500 मिली)
360575
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
190205
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
240330
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
615796
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
580660
सोल्यूबोर (250 ग्रॅ)
120135
माणिक (100 ग्रॅम)
190205
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
375460
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
360425
टाटा बहार (500 मिली)
340575
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
250315
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12001525
टाटा रॅल्लीगोल्ड (पी) - 4 किग्र
630796
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
340425
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
340370
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
680760
टाटा बहार (1000 मिली)
7001025
माणिक (100 ग्रॅम)
200205
माणिक (250 ग्रॅम)
395460
सोल्यूबोर (250 ग्रॅम)
120125
टाकुमी (100 ग्रॅम)
750845