ब्रॅण्ड:powergrow
ब्लूमर ५० मि.ली.
350450
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
300480
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
450620
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
9701400
मेन्ट्रो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
325520
मॅड्रिड (असेटामाप्रिड २०% एसपी) १०० ग्रॅम
160240
मेन्ट्रो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
325520
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
325600
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
30006000
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
320600
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
155215
मोल्टाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लीटर
250550
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
290385
पनाका M-45 (मँकोझेब 75% WP) 1 किग्रॅ
255350
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
440810
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
250470
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
480885
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) ५० ग्रॅम
275395
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) 100 ग्रॅम
550790
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
525700
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
525700