आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
सरफिड फ्लाय परभक्षीचे संर्वधन करा.
सिरफिड फ्लाय हे मोहरीवरील मावा खातात, त्यामुळे विषारी कीटकनाशकांची फवारणी करू नका.
102
0
संबंधित लेख