क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Fruit borer management in okra.
To control fruit borer in Okra, farmers are advised to spray 50 ml of Fluid/acre.
22
0
संबंधित लेख