മുളകിൽ പരമാവധി പൂക്കളുണ്ടാകാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സന്ദീപ് പൻധാരെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശങ്ങൾ: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 12:61:00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
81
0
മുരിങ്ങയ്ക്കായിലെ കീട നിയന്ത്രണം
മുരിങ്ങയ്ക്കാ കൃഷി കർഷകർക്ക് വളരെധികം സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രാണികളും കീടങ്ങളും ഈ വിളയെ ബാധിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും വല നെയ്യുന്ന ലാർവ കൂടിയുള്ള...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
55
0
പരുത്തിയിൽ വെള്ളീച്ചകളെ കണ്ടാൽ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുക?
ബൈഫെൻത്രിരിൻ 10 ഇസി 10 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ 30 ഇസി 4 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 10 ഇസി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 5% + ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
1
0
മാതളനാരങ്ങയിലെ ഫംഗസ് ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. നീലേഷ് ദഫാൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ടെബുകോൺസോൾ 25.9% ഇസി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 മില്ലി വീതം ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
39
0
ബദാം വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും
1. പരപരാഗണത്തിലൂടെയാണ് ബദാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, തേനീച്ചകൾ പരാഗണ ആവശ്യത്തിനും ഒപ്പം കർഷകന് അധികവരുമാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 2. ജൂലൈ മാസത്തിൽ കായ്കൾ പാകമാകുന്ന...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  കാലിഫോർണിയ ഡിപാർട്മെൻറ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ
38
0
നെല്ല് മാറ്റിനടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യുക
മുതിർന്ന പെൺകീടം ഇലകളുടെ അഗ്രത്തിൽ മുട്ടയിടുന്നു. ഞാറിൻറെ ഈ അഗ്രം പ്രധാന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പച്ചുനടുന്നതിന് മുമ്പ് തണ്ടുതുരപ്പൻ കീടബാധ തടയുന്നതിനായി മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
8
0
പരമാവധി വിളവിന് വാഴപ്പഴത്തിലെ പോഷകനിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ മരസാമി സംസ്ഥാനം - തമിഴ്നാട് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 19: 19: 19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
65
1
നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദിഷ്ട വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
79
0
വെണ്ടയിലെ പഴം തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50 എസ് പി 20 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 5ഗ്രാ എന്ന അളവിൽ 10 ലിറ്റർ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
2
0
നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം കടലയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതിന്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ തേജാറാം ഭൈരവ സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം - ഇമഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ് എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
67
2
കരിമ്പിലെ കമ്പിളി മുഞ്ഞ നിയന്ത്രണം
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാവസായിക വിളയാണ് കരിമ്പ്. ഈ വിളയുടെ ഉത്പാദനത്തെ, പ്രധാനമായും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കർണാടകയിലെയും, കമ്പിളി...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
66
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
പിങ്ക് ബോൾ വേം എന്ന ചെമ്പൻ പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് രണ്ടാമത് തളിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 10% + ലാംബ്ദ സൈഹെലാത്രിൻ 5% + ഇസഡ് സി 5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
ബാഹ്യ പരാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം
ബാഹ്യ പരാദങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ രോമത്തിലും തൊലിയിലും വളരുകയും പുറമെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി തുടർച്ചയായി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 04:00 PM
നല്ലയിനം മാതളനാരങ്ങയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പോഷകനിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കെ. ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 13: 0: 45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
79
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 AM
വഴുതനയിലെ പഴം തുരപ്പൻ ബാധയ്ക്ക് ഈ കീടനാശിനികൾ തളിക്കൂ
തിയാക്ലോപ്രിഡ് 21.7 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 5% + ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ 15% ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
14
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 PM
ജെർബെറ പൂക്കൾ ജൈവരീതിയിൽ വളർത്താൻ
ജെർബെറ പൂക്കൾ ആകർഷകവും ദീർഘായുസ്സുള്ളവയുമാണ്. അതിനാൽ, വിവാഹ ചടങ്ങുകളുലും പൂച്ചെണ്ടുകളിലും ഇവ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ പൂക്കൾക്ക് ഇത്രയധികം ആവശ്യക്കാരുള്ളതിനാൽ, ഉയർന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
216
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
കോളിഫ്ലവറിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കീഷോർ സനോദിയ സംസ്ഥാനം - മധ്യപ്രദേശ് നിർദേശം - സ്പിനോസാദ് 45% എസ് സി പമ്പിന് 7 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
52
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിത്തോട്ടത്തിൽ തടങ്ങളിൽ കളകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന സസ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പച്ച, ഒറ്റക്കായ അഥവാ സാൻറിയം തുടങ്ങിയ കളകളിലാണ് മീലിമൂട്ടകൾ ജീവിക്കുന്നത്, അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ നീങ്ങി പരുത്തി വിളയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇവ മാറ്റിയിരിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
പരുത്തിയിലെ അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. അനിൽ സിംഗ് രാജ്പുത്ത് സംസ്ഥാനം - ഹരിയാന നിർദേശം - ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10: 26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
76
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. ചൈനയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെല്ല് ഉൽപാദകർ. 2. സിങ്കിന്റെ അപര്യാപ്തത പരുത്തിയിൽ വെളുത്ത മൊട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. 3. ഡോ.എൻ.നേനെയാണ് നെല്ലിലെ കഹിറാ...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
57
0
കൂടുതൽ കാണു