തക്കാളിയിലെ കായ് തുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ജൈവകീടനാശിനികൾ
ന്യൂക്ലിയർ പോളിഹെഡ്രോസിസ് വൈറസ് (എൻപിവി) ഹെക്ടറിന് 250 എൽഇ വീതം തളിക്കുക, എൻപിവിയുടെ വീര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പമ്പിന് 15 ഗ്രാം ശർക്കര ചേർക്കുക. പിന്നീട്, ബാസിലസ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
തക്കാളിയുടെ സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ചയ്ക്കായി പോഷകഘടകങ്ങള്‍ ശരിയായ രീതിയില്‍ നല്‍കല്‍
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. സന്തോഷ് സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിര്‍ദ്ദേശം: 13:40:13 ഓരോ ഏക്കറിനും 3 കിലോ എന്ന കണക്കില്‍ തുള്ളിയായി നല്‍കുകയും ഓരോ പമ്പിനും മൈക്രോന്യൂട്രിയന്റ്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
369
10
പരമാവധി തക്കാളി വിലവിന് നിർദേശിക്കുന്ന വളത്തിൻറ അളവ്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. തിപ്പേഷ് സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: ഏക്കറിന് 13:0:45 3 കിഗ്രാം, 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
452
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 04:00 PM
നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം മൂലം തക്കാളിയുടെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നു
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ഉമിത് ഉക്രിദെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 18.8%എസ്എൽ പമ്പിന് 15 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
318
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 AM
തക്കാളിയിലെ പഴം തുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുക?
ഫ്ലൂബെൻഡയമൈഡ് 20 ഡബ്ളിയുജി 50 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നൊവാലുറോൺ 5.28% +ഇൻഡോക്സാകാർബ് 4.5% എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 8.8% + തൈമെഥോക്സാം 17.5% എസ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jun 19, 04:00 PM
തക്കാളിയിലെ ഇലതുരപ്പൻ ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സുരേഷ് പൂനിയ സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാൻ പരിഹാരം: കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ് പി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
527
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 04:00 PM
തക്കാളിത്തോട്ടത്തിൻറെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ചേതൻ യെൽവാഡേ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 13:40:13 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
599
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 04:00 PM
തക്കാളിത്തോട്ടത്തിൻറെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ തേജസ് നായിക്ക് സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 19 :19 :19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
786
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 May 19, 06:00 AM
തക്കാളിയിലെ പഴം തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
പഴം തുരപ്പൻറെ ആക്രമണത്തിൻറെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, വേപ്പെണ്ണ 10000 പിപിഎം 500 മില്ലി ഏക്കറിന് എന്ന അളവിൽ 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറിംഗിനെസിസ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
262
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 06:00 AM
തക്കാളിയിലെ പഴം തുരപ്പന്റെ നിയന്ത്രണം
തക്കാളിയിലെ പഴം തുരപ്പന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് വേപ്പെണ്ണ 10000 പി പി എം, 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 500 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറിംഗിനെസിസ് 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 400...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
110
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 04:00 PM
പരമാവധി തക്കാളിവിളവിന് വേണ്ട അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ദീപക്ക് ഷിറാസെ സംസ്ഥാനം- മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ 13: 0: 45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
531
98
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 May 19, 04:00 PM
തക്കാളി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളം അത്യാവശ്യമാണ്.
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. മച്ചിന്ദ്ര ഘോടകെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേസം - 13: 0: 45, 3 കിഗ്രാം തുള്ളി നനയിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
431
81
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 May 19, 04:00 PM
കീടവിമുക്തവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ തക്കാളി വിളകൾക്ക്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. സന്ദീപ് ഷിൻഗോട്ടെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ 19: 19: 19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക. ഒപ്പം പമ്പിന് 15 മില്ലി എന്ന...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
290
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 May 19, 10:00 AM
(ഭാഗം – 2) തക്കാളിയിലെ മഞ്ഞളിപ്പ് പ്രശ്നം
1. നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണവും നിയന്ത്രണവും – പലതരം കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും തക്കാളിയുടെ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളെ വിവിധ കാലാവസ്ഥകളിൽ ബാധിക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
280
52
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 04:00 PM
തക്കാളിയിലെ ശരിയായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. എസ്.ആർ. നായക് സംസ്ഥാനം - കർണാടക പരിഹാരം - 13:0:45,3 കിഗ്രാം, 20 ഗ്രാം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് ഇവ തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
251
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Apr 19, 10:00 AM
(ഭാഗം - 1) തക്കാളിയിലെ മഞ്ഞളിപ്പ് പ്രശ്നം
തക്കാളിയിലെ മഞ്ഞളിപ്പ് പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം രണ്ട് ഘട്ടമായി വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. രണ്ടാം...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
275
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 10:00 AM
തക്കാളിയിലെ തുരപ്പൻറെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
കായ് തുരപ്പൻ തക്കാളി വിളകളിൽ കാണപ്പെടുകയും പഴങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവുമധികം കേടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കീടമാണ്. സ്ഥിരമായി രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം....
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
282
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Apr 19, 04:00 PM
തക്കാളിയുടെ പരമാവധി ഉത്പാദനത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളം
കർഷകരുടെ പേര്- ശ്രീ രാമഭഞ്ജൻ മീന സംസ്ഥാനം- രാജസ്ഥാൻ നുറുങ്ങ് - ഏക്കറിന്, 13: 0: 45 @ 3 കിലോ ഡ്രിപ്പ് വഴി നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
529
123
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 06:00 AM
തക്കാളിയിലെ പഴംതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
നൊവാലുറോൺ 10 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാൻത്രനിപ്രോൾ 8.8 % + തൈയിമെഥോക്സാം 17.5 % എസ് സി 10 മില്ലി, എന്ന അളവിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
260
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Apr 19, 10:00 AM
തക്കാളിയിലെ പിൻ വിര (ടുറ്റ അബ്സൊല്യൂറ്റ): ഈ ലക്ഷണങ്ങളും നിയന്ത്രണവും അറിയൂ
ടുറ്റ അബ്സൊല്യൂറ്റ പ്രധാനമായും തക്കാളിയെയാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത്. വഴുതിന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചെടികളിലും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ, ഇവയെ കാണാറുണ്ട്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിരവധി...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
446
63
കൂടുതൽ കാണു