Looking for our company website?  
നിങ്ങളുടെ വിളയിൽ കാണുന്ന ഈ മുട്ടകൾ എന്താണ്?
ഈ ക്രൈസോപെർല മുട്ടകൾ പ്രയോജനകരമായ കീടമാണ്. പൊങ്ങിവരുന്ന ലാർവ ഉപദ്രവകാരികളായ മുഞ്ഞകൾ, ജാസിഡുകൾ, ഇലപ്പേനുകൾ, വെള്ളീച്ചകൾ, ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളുടെ ലാർയുടെ ആദ്യഘട്ടം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
പുൽച്ചാടി, ഈ ഇരപിടിയനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ
പുൽച്ചാടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകയിനം മുൻകാലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഭാരമില്ലാത്ത ശരീരമുള്ള ഈ ജീവി മുഞ്ഞ, ജാസിഡുകൾ, വെള്ളീച്ചകൾ, മീലിമൂട്ടകൾ തുടങ്ങിയ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
16
0
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് ബോൾ വേം കീടബാധ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്?
റോസാപ്പൂവാകൃതിയിലുള്ള പൂക്കൾ, കായ്കളുടെ ആകൃതി ചെറുതായി മാറുന്നു, അവയിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ, ചെറിയ പിങ്കി കലർന്ന ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ പ്യൂപ്പ കാണുന്നു, വിത്തുകൾ തിന്നിരിക്കുന്നു...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
18
0
മുന്തിരിയിലെ ഇലപ്പേനിൻറെ നിയന്ത്രണം
കീടബാധയേറ്റ ഇലകളിൽ വെളുത്ത വരകൾ കാണപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ ഉപദ്രവമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ പഴങ്ങൾ പാകമാകാതെ കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്നു. ആരംഭത്തിന് ശേഷം, സയാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 10.26...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
97
12
കന്നുകാലികളുടെ തീറ്റയ്ക്കായി വയ്ക്കോലും തീറ്റപ്പുല്ലും യോജിപ്പിച്ചത്
വയ്ക്കോലും തീറ്റപ്പുല്ലം ഇടകലർത്തി കാലികൾക്ക് നൽകണം. അത് പോഷകങ്ങളുടെ ഗുണം വർധിപ്പിക്കുകയും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
118
0
വഴുതനയിലെ കായ് തുരപ്പന് നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് തളിക്കുന്നത്?
5 എണ്ണമോ 5 ശതമാനത്തിൽ അധികമോ കീടബാധയേറ്റ കായ്കൾ പറിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ തയോക്ലോപ്രിഡ് 21.7 എസ് സി 10 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
30
4
കരിമ്പ് തുരപ്പൻ ബാധ
പലതരം തുരപ്പൻ പ്രാണികൾ കരിമ്പിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ നാശം ഡെഡ് ഹാർട്ട് എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുകയും, ഇതിൻറെ ഫലമായി ചെടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കരിമ്പിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
56
1
മൃഗപരിപാലനത്തിന് തീറ്റപ്പുല്ല് പ്രയോജനകരമാണ്
കറവയുള്ള കാലികൾക്ക് ഗ്രീൻ ഫോഡർ തീറ്റപ്പുല്ല് നൽകുന്നതിലൂടെ പാലുല്പാദനം ലാഭകരമക്കാൻ കഴിയും. തീറ്റപ്പുല്ല് കാലികൾക്ക് എളുപ്പം ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
179
0
കാബേജിലെ ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇടവിളകളും കെണിവിളകളും
ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്തിൻറെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തക്കാളി ഇടവിളയായി വളർത്തുകയും കടുകോ ചീരയോ കെണിവിളകളായോ കാബേജിനൊപ്പം വളർത്താം. ഈ വിദ്യക്ക് ശേഷം,...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
39
3
കന്നുകാലികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്രീൻ ഫോഡർ തീറ്റപ്പുല്ലിൻറെ പ്രാധാന്യം
തീറ്റപ്പുല്ല് നീരുള്ളതും, വെള്ളത്തിൻറെ അംശം കൂടുതലുള്ളതും കന്നുകാലികൾ തിന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. വിവിധതരം വിറ്റമിൻ എ കെരാറ്റിനുകൾ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
169
0
പരുത്തിയിലെ പുൽച്ചാടികൾ (ജാസിഡുകൾ)
ചെറിയ തടസത്തോടെ, നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും കോണോടുകോൺ നടക്കുകയും, അവ കോശങ്ങളിൽ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകളുടെ അഗ്രങ്ങൾ മഞ്ഞയായി മാറുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
33
4
നാരങ്ങയിലെയും ഓറഞ്ചിലെയും ഇലതുരപ്പൻ ബാധ
ചെറിയ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ ലാർവ ഇലയുടെ രണ്ട് എപ്പിഡെർമൽ ലെയറുകൾക്കിടയിലിരുന്ന് അകത്തുള്ള ഭാഗം ആഹാരമാക്കുന്നു. കീടബാധയേറ്റ ഭാഗം വെളുപ്പ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും വിധം കാണപ്പെടുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
115
24
കന്നുകാലികളിലെ ഡയേറിയ
എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രോഗം കിടാങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാനായി അരലിറ്റർ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, 10 ഗ്രാം കട്ട്ഹവോർ കച്ച് 10 ഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ മൃഗപരിപാലന വിദഗ്ധൻ
143
0
വഴുതനയെ ബാധിക്കുന്ന കീടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ
ഇത് ലേസ് വിംഗ് ബഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ നിംഫുകൾ വിളറിയ പച്ചനിറത്തിൽ കറുത്ത പുള്ളികളോടെ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും ഇലകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
56
1
റോസിലെ ഇലപ്പേനുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യൂ
ഇലപ്പേനുകൾ ആഹാരമാക്കുന്നതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകളിൽ തവിട്ട് അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പൂക്കളുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കീടബാധയേറ്റ ചെടികളിലെ തണ്ടുകൾ മൊട്ടുകളുൾപ്പെടെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
41
6
കന്നുകാലികളിൽ സാധാരണയുണ്ടാകുന്ന ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ
ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ അളവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നിവയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധക്ക് കാരണമാകാറുള്ളത്. ആശ്വാസം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
105
0
ആവണക്കിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളുടെയും സെമിലൂപ്പറിൻറെയും നിയന്ത്രണം
രണ്ട് ലാർവകളും അത്യാർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം അകത്താക്കുന്നതിനാൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊഴിയുന്നു. നിയന്ത്രിക്കാനായി, ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
60
4
വെണ്ടയിലെ ജാസിഡുകളുടെ നിയന്ത്രണം
ആരംഭത്തിൽ, കൃഷിയിടത്തിൽ, മഞ്ഞക്കെണി അഥവാ യെല്ലോ സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുക. കൂടുതൽ ജാസിഡുകളെ കെണിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അസെറ്റമാപ്രിഡ് 20 എസ് പി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
54
1
ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമായ വ്യവസായമാണ്
ആട് വളർത്തൽ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ, ചെടികൾ ധാരാളം ലഭ്യമായതിനാൽ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പോഷകത്തെക്കുറിച്ചും അധികം ഭയപ്പെടാനില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
316
0
പരുത്തിയിൽ ഇലപ്പേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ
ഇലപ്പേൻ ഇലയുടെ പ്രതലത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി ഊറുന്ന സ്രവം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു, അതിലൂടെ ഇലയുടെ അരികുകൾ പൊങ്ങിവരുന്നു. വരൾച്ചയുടെ സമയത്ത് ഇവയുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. സ്പിനോടോറാം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
104
26
കൂടുതൽ കാണു