Looking for our company website?  
സോയാബീനിലെ റിംഗ് കട്ടർ/ഗ്രിഡിൽ വണ്ട്, തണ്ട് തുരപ്പൻ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം
പുഴു തണ്ടിൽ ഒരു വളയം ഉണ്ടാക്കുകയും തണ്ടിനകത്ത് കയറി അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തിന്നുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, വിള വരണ്ടുണങ്ങുന്നു. കീടബാധ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
ചോളം വിളകളിൽ തുരപ്പൻ ശൽക്കകീടങ്ങളെ നിയനന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി
ഈ ലാർവ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി ശൽക്കത്തിനകത്ത് കയറി വളരുന്ന വിത്തിനെ പാലാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിന്നുന്നു. വളരെക്കുറച്ച് ലാവർകളെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ,...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
ഈ മിത്രലാർവ പരുത്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല
ഇത് ക്രൈസോപെർല പുഴുവാണ്, ഒരു മിത്രകീടം. ഇത് ബിടി വിളകളല്ലാത്തവയെ ആക്രമിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, പുൽച്ചാടി, വെള്ളീച്ച, ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ എന്നിവയുടെ മുട്ടകൾ തിന്നുന്നു. ഒരു ലാർവയ്ക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
സോയാബീനിലെ ആഷ് വീവിൽ വണ്ടിൻറെ നിയന്ത്രണം
വളർച്ചയെത്തിയ ആഷ് വീവിൽ വണ്ട് സാധാരണയായി ഇലകളുടെ അരികുകൾ തിന്നുതുടങ്ങുകയും പലപ്പോഴും ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ സാധാരണ കുറഞ്ഞ എണ്ണമേ കാണാറുള്ളൂ എന്നതിനാൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ നിയന്ത്രണം
രണ്ട് ജലസേചന കാലത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടവേളയുടെ ദൈർഘ്യമോ മൺസൂണിലുടനീളം മഴലഭിക്കാത്തതോ ഇലപ്പേനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇലയുടെ പ്രതലത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചെല്ലുന്ന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
റോസ്ചെടിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ
കീടങ്ങൾ ഇലകൾ, ശിഖരങ്ങൾ, തണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. കീടബാധ കൂടുതലുള്ള കമ്പുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക, ഒപ്പം വെർട്ടിസിലിയം ലക്കാനി എന്ന ഫംഗസ് അധിഷ്ഠിത...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
വാഴപ്പഴത്തിലെ മാണവണ്ട്
ലാർവ വേരിലെ കിഴങ്ങിനിടയിൽ കയറുകയും അകത്തുനിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകൾ വാടിയ മഞ്ഞ നിറമാകുകയും ചെടി എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
പീച്ചിങ്ങയേയും കുമ്പളത്തെയും പഴയീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം
പഴയീച്ചയുടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരുന്ന ലാർവകൾ പഴങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറുകയും അകത്തുള്ള ഭാഗം ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, വാട്ടവും കൊഴിയലും ചെടികളിൽ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് ബോൾവേമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം
റോസ്കലർന്ന നിറമുള്ള പൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പിങ്ക്ബോൾവേം കാരണമുള്ള നാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സെപ്തംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കീടബാധ സാധാരണയായി കൂടുതലായിരിക്കും. ജലസേചനം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
പപ്പായയിലെ മീലിമൂട്ടയുടെ നിയന്ത്രണം
ഈ മീലിമൂട്ടകൾ ഇലകൾ, തണ്ട് കൂടാതെ വളരുന്ന പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇലകളും പൂക്കളും നേരത്തേ കൊഴിയുന്നു. ഇത് പപ്പായത്തോ്ട്ടത്തിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
പരുത്തിയിലെ വെള്ളീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
വളർച്ചയെത്തിയവയും നിംഫുകളും ഇലകളിൽ ഇരിക്കുകയും അവയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഞ്ഞച്ച പാടുകൾ കാണപ്പെടുകയും ഇല കൃത്യമായ രൂപമില്ലാതെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
കാബേജിൽ മുഞ്ഞകളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാം
മുതിർന്ന കീടങ്ങളും പുഴുക്കളും ഒരുപോലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു, ഇത് ഇലകളിൽ കരിപോലുള്ള പൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവയെ വിളറിയതും കറുത്ത നിറമുള്ളതുമാക്കുന്നു. ഇത് കാബേജുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനലേക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
സോയാബീനിലെ സെമിലൂപ്പർ നിയന്ത്രണം
ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ ഇലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തിരുന്ന് അവ ആഹാരമാക്കുന്നു. പുഴുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഇലഞരമ്പുകൾ ഇല്ലതാകുന്നു. ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
തക്കാളിയിൽ കായ്തുരപ്പൻ ശല്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീടനാശിനി തളിക്കുക?
ഇൻഡോക്സാകാർബ് 15.8 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുബെൻഡാമൈഡ് 20 ഡബ്ളിയുജി 5 ഗ്രാം വീതം അല്ലെങ്കിൽ നൊവാലുറോൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
അരിച്ചോളത്തിലെയും ബജ്റയിലെയും ഇയർഹെഡ് ചിത്രശലഭപ്പുഴുവിൻറെ (ഹെലികോവെർപ) നിയന്ത്രണം.
ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ ധാന്യങ്ങൾ പാലായിത്തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവയിലെ പുഷ്പക്കുലകളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. ഒരു പുഷ്പക്കുലയിൽ നാല് ലാർവകളിലധികം വരെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എച്ച്എൻപിഴി...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
വഴുതനയിലെ കായ്തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
തൈക്ലോപ്രിഡ് 21.7 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലംബ്ദ സെഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ സെഫ്ലുത്രിൻ 8.49%+ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 19.81%+ ഒഡി 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
7
0
അരിച്ചോളം-ബജ്റ ഇവയിലെ വയർവേം ബാധയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം
ഇവ ക്ലിക്ക് ബീറ്റിൽ ലാർവ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മണ്ണിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേര് സംവിധാനവും മുകളിലേക്കുയരുന്നിടത്തെ തണ്ടും ഇവ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആഹാരമാക്കുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
പാവയ്ക്കയിലെ വൈറൽ അണുബാധ
സാധാരണയായി, നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ വൈറൽ രോഗങ്ങൾ പകർത്തുന്നു. ഈ കീടങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിർദിഷ്ട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. കൂടുതൽ പകരുന്നത്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
വെണ്ടയിൽ കാണുന്ന ഉരുണ്ടവിരയുടെ (ബോൾവേം) നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 എസ്ജി അല്ലെങ്കിൽ സയാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 10 ഒഡി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 1% + ട്രിയസോഫോസ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
സോയാബീനിലെ ഗ്രീൻ സ്റ്റിംഗ് ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഈ കീടങ്ങൾ ഇലകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും, മുതിരുമ്പോഴും പുഴുവായിരിക്കുമ്പോഴും ഇലചുരുട്ടി അതിൽ ചെറിയ തരികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി ഇവ ചെറുതാകുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
കൂടുതൽ കാണു