കരിമ്പിലെ കമ്പിളി മുഞ്ഞ നിയന്ത്രണം
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാവസായിക വിളയാണ് കരിമ്പ്. ഈ വിളയുടെ ഉത്പാദനത്തെ, പ്രധാനമായും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കർണാടകയിലെയും, കമ്പിളി...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
78
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
കരിമ്പ് വിളയിലെ വെള്ളീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
വെള്ളം കയറുന്നതും നൈട്രജൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വെള്ളീച്ച ആക്രമണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. വേനലിലെ വരൾച്ചയും മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴ മാറിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഈ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
കരിമ്പിൻറെ കരുത്തുള്ളതും നല്ലതുമായ വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ദീപക് ത്യാഗി സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 100 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം ഡിഎപി, 50 പൊട്ടാഷ്, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ , 100 കിഗ്രാം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
85
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 04:00 PM
പരമാവധി കരിമ്പ് വിളവിന് അനുയോജ്യമായ വളത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ജിതേന്ദ്ര കുമാർ സംസ്ഥാനം: ഉത്തർ പ്രദേശ് നിർദേശം: ഏക്കറിന് 100 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം ഡിഎപി, 50 കിഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ 90%, 100 കിഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
407
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 10:00 AM
കരിമ്പ് കൊയ്ത്തുയന്ത്രം എന്നത് കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പിനും പകുതിയോളം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കാർഷിക യന്ത്രമാണ്.
ആദ്യമായി 1920കളിൽ നിർമ്മിതമായ ഇത് പ്രവർത്തനത്തിലും ഡിസൈനിലും ഏകീകൃത കൊയ്ത്തുയന്ത്രവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു ട്രക്കിൽ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഒരു പാത്രവും ഒപ്പം...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  Come to village
497
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 06:00 AM
കരിമ്പിനുള്ള സെറ്റ് പരിചരണം
നടുന്നതിന് മുമ്പ്, മീലിമൂട്ടയേയും ശൽക്കപ്രാണിയേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സെറ്റുകൾ ഡൈമെഥോയേറ്റ് 30 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ 5 മില്ലി വീതം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
131
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 04:00 PM
കരിമ്പിന് മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കാൻ നിർദേശിച്ച അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ബസലിംഗപ്പ തുറൈ സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം - ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 0: 52: 34 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
326
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 06:00 AM
കരിമ്പിലെ തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 0.4% ജിആർ 10-15 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.3% ജിആർ 25-33 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറേറ്റ് 10 ഗ്രാം വീതം ഹെക്ടറിന് എന്ന അളവിൽ പ്രയോഗിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
129
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 AM
കരിമ്പിലെ നേരത്തെയുള്ള തളിർ, തണ്ട് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
നേരത്തെയുള്ള തളിര്, കാണ്ഡം തുരപ്പൻറെ ആക്രമണം തളിരിലകൾ വാടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, കാർബോഫ്യുറാൻ 3% സിജി 13 കിഗ്രാം ഏക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
166
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 May 19, 04:00 PM
പരമാവധി കരിമ്പ് വിളവിന് നിർദേശിച്ച അളവ് നൽകുക.
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. വരേഷാ സന്താർ സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം - ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം ഡിഎഫി, 50 കിഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 10 കിഗ്രാം സൾഫർ, 50 കിഗ്രാം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
437
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 AM
കരിമ്പ് വിളയിലെ ചിതലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
കരിമ്പിലെ ചിതലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 20 ഇസി ഏക്കറിന് 1 ലിറ്റർ വീതം സോയിൽ ഡ്രെഞ്ചിങ്ങ് രീതിയിൽ നേരിട്ട് ചെടിയുടെ വേരുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഒപ്പം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
91
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 06:00 AM
രട്ടൂണ് കരിമ്പിൻ ചെടിയെയും പുതിയതായി നട്ട തണ്ടുതുരപ്പൻ ബാധിച്ച
വിളയെയും ചുവട്ടിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തു നീക്കം ചെയ്യുക. തണ്ടുതുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏക്കറിൽ കാർബോഫ്യൂറാൻ 3% CG @ 13 കിലോ തളിക്കുകയും കൃഷിയിടത്തിൽ ജലസേചനം ചെയ്യുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
257
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 06:00 AM
കരിമ്പിലെ പൈറില്ല കീടബാധയുടെ നിയന്ത്രണം
കരിമ്പ് തോട്ടത്തിൽ പൈറില്ല ബാധയുണ്ടെങ്കിൽ, പൈറില്ല മുട്ടകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഇലകളുടെ താഴ്ഭാഗം നോക്കി പറിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 20 ഇസി, ലിറ്ററിന് 2 മില്ലി...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
138
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 04:00 PM
കർഷകരുടെ ശരിയായ പോഷക നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ കരിമ്പിന് പരമാവധി വിളവും
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. നജാം അൻസാരി സംസ്ഥാനം - ബീഹാർ നിർദേശം - 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 18:46, 50 കിഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 50 കിഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
137
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 04:00 PM
പരമാവധി കരിമ്പ് വിളവിന് നിർദേശിക്കുന്ന വളത്തിൻറെ അളവ്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. അവിനാഷ് ഖബാലെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 18:46, 50 കിഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 50 കിഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ഒരുമിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
244
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Apr 19, 06:00 AM
കരിമ്പിലെ മീലിമൂട്ടകൾ
കീടനാശിനി തളിക്കുക എന്നത് അപ്രായോഗികമായതിനാൽ കാർബോഫ്യുറാൻ 3ജി, 33 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറേറ്റ് 10ജി 10 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ ഹെക്ടറിന് മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
229
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Apr 19, 04:00 PM
കരിമ്പിൻറെ പരമാവധി ഉല്പാദനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വളം
കർഷകരുടെ പേര് - ശ്രീ. പ്രകാശ് ജെത്വാ സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നുറുങ്ങ്: ഏക്കറിന്, 50 കി.ഗ്രാം യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 18:46, 50 കി.ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 50 കി. ഗ്രാം നീംകേക്ക് മണ്ണിനൊപ്പം...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
258
70
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Mar 19, 11:00 AM
കരിമ്പ് പാടങ്ങളിലെ എലികളുടെ നിയന്ത്രണം
ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന കരിമ്പ് വിളയ്ക്ക് വലിയ നാശമാണ് എലികൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അതിനാൽ വിളയുടെ ഘട്ടത്തിലുടനീളം മൂന്ന് തവണ അവയെ തടയേണ്ടതുണ്ട്.
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
32
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Feb 19, 10:00 AM
കരിമ്പിലെ വൈറ്റ് ഗ്രബിൻറെ രാസ നിയന്ത്രണം
• ഫാം യാർഡ് വളം (മാനുവർ) (എഫ് വൈ എം) യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഫാം മാനുവറിൽ തരിയായുള്ള കീടനാശിനി കൂട്ടിക്കലർത്തുക. • ഫിപ്രോണി 0.3% 8 മുതൽ 10 കി.ഗ്രാം...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
503
74
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jan 19, 04:00 PM
കരിമ്പിൻറെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്കായും പരമാവധി ഉൽപാദനത്തിനായും നിർദേശിച്ച വളം നൽകുക.
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദന്യാനേശ്വർ ബ്ലാക്ക് സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 100 കി.ഗ്രാം വീതം യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 18:46, 50 കി.ഗ്രാം മണ്ണിനൊപ്പം കലർത്തിയ നീം കേക്ക്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
1270
248