നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് അസോള ഭക്ഷണമായി നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
191
0
പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
194
0
സംഭരിച്ച മഴവെള്ളം നിങ്ങൾ ഭാവിയിലെ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
320
0
നിങ്ങളുടെ വിളയ്ക്ക് പോഷകങ്ങൾ നൽകാനായി നെല്ലിനൊപ്പം അസോള ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
221
0
കൃഷിയിടത്തിൽ വിത്തുകക്ഷ പാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിത്ത് പരിചരണ രീതികൾ പിന്തുടരാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
628
0
നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദിഷ്ട വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
369
1
വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
404
0
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം തടയാനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവർഷവും വിള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
625
0
വരുന്ന ഖാരിഫ് സീസണിൽ നിങ്ങൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന വിള ഏതാണ്?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
762
0
നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഖാരിഫ് വിളകളുടെ നടീൽ ആരംഭിച്ചോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
2731
1
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് യഥാസമയം പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1143
0
നിങ്ങൾ കന്നുകാലികൾക്ക് കൃത്യമായി വിരകൾക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
522
0
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിളകളിലെ പോഷക നിയന്ത്രണത്തിന് വിദഗ്ധ സഹായം പിന്തുടരാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
708
1
മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ കളനാശിനി തളിക്കാറുള്ളത്?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1409
77
ഖാരിഫ് വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതിനായി പാടത്ത് നടത്തേണ്ട കൃഷിപ്പണികളെല്ലാം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1099
64
വേനലിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നിങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായത്ര ശുദ്ധജലം നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
916
61
ജലദൌർലഭ്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജലം സൂക്ഷിക്കാനായി തോട്ടത്തിലെ കുളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
327
29
അനിമൽ റേഷൻ ബാലൻസിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലെ (ആർബിപി) പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
585
60
നിങ്ങൾ വിളയിൽ ഒരു തവണ തളിക്കുന്ന കീടനാശിനി ഇനം അടുത്ത തവണ മാറ്റാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1881
113
ഇന്ത്യയുടെ വിത്തുപാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
214
20
കൂടുതൽ കാണു