നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദിഷ്ട വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
79
0
വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
84
0
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം തടയാനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവർഷവും വിള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
81
0
വരുന്ന ഖാരിഫ് സീസണിൽ നിങ്ങൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന വിള ഏതാണ്?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
595
0
നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഖാരിഫ് വിളകളുടെ നടീൽ ആരംഭിച്ചോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
2145
1
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് യഥാസമയം പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1057
0
നിങ്ങൾ കന്നുകാലികൾക്ക് കൃത്യമായി വിരകൾക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
493
0
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിളകളിലെ പോഷക നിയന്ത്രണത്തിന് വിദഗ്ധ സഹായം പിന്തുടരാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
670
1
മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ കളനാശിനി തളിക്കാറുള്ളത്?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1298
77
ഖാരിഫ് വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതിനായി പാടത്ത് നടത്തേണ്ട കൃഷിപ്പണികളെല്ലാം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1068
64
വേനലിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നിങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായത്ര ശുദ്ധജലം നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
908
61
ജലദൌർലഭ്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജലം സൂക്ഷിക്കാനായി തോട്ടത്തിലെ കുളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
322
29
നിങ്ങൾ വിളയിൽ ഒരു തവണ തളിക്കുന്ന കീടനാശിനി ഇനം അടുത്ത തവണ മാറ്റാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1875
113
ഇന്ത്യയുടെ വിത്തുപാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
208
20
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉരുളൻ വിരയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ള പരുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
359
29
നിങ്ങളുടെെ വിളയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളറിയാൻ എല്ലാ സീസണുകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
672
46
നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ എല്ലാ സീസണുകളിൽ ഉടനീളം ഏകീകൃത കീട നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
676
30
ഒക്ടോബർ 15 ലോക കർഷകദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
451
29
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വനിതാ കർഷകർ 'അഗ്രോസ്റ്റാർ ആപ്പ്' ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
639
46
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വനിതാ കർഷകർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1131
127
കൂടുതൽ കാണു