വെണ്ടയിലെ ചാഴികളുടെ നിയന്ത്രണം
ഫെനാസാക്വിൻ 10 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിറോമെസിഫെൻ 22.9 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റബിൾ സൾഫർ 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡികോഫോൾ 18.5 ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
വെണ്ടയിൽ ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്
ബോൾ വേം അമേരിക്കൻ ബോൾ വേം എന്നിവ രണ്ടും വെണ്ടക്കയ്ക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മുതിർന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളെ ആകർഷിക്കാനും കൊല്ലാനും ഹെക്ടറിന് 10-10 ഫിറമോൺ കെണികൾ വീതം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം കാരണം വെണ്ടക്കയുടെ വളര്‍ച്ചയെ ബാധിക്കല്‍
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. സതീഷ് സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിര്‍ദ്ദേശം: ഓരോ പമ്പിനും 30 എംഎല്‍ എന്ന കണക്കില്‍ ക്ലോര്‍പൈറിഫോസ് 50% + സൈപര്‍മെത്രിന്‍ 5% ഇസി എന്നിവ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
199
3
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്രഫുല്ല ഗജ്ഭിയെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
232
12
വെണ്ടയിലെ പഴം തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50 എസ് പി 20 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 5ഗ്രാ എന്ന അളവിൽ 10 ലിറ്റർ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
6
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ഗോവിന്ദ് ഷിൻഡെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 50% + സൈപെർമെത്രിൻ 5 % ഇസി പമ്പിന് 15 മില്ലി എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
241
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 06:00 AM
വെണ്ടയിലെ പഴംതുരപ്പന് ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുക?
ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 1% +ട്രിയാസോഫോസ് 35% ഇസി 10 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 5% + ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ 15% ഇസി 10 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ സൈയാൻട്രനിലിപ്രോൾ 10 ഒഡി 10...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
83
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jun 19, 04:00 PM
വെണ്ടയുടെ പരമാവധി ഉത്പാദനത്തിന് നിർദേശിച്ച വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. രാജേഷ് രാത്തോഡ് സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 12:61:00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
385
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 06:00 AM
വെണ്ട വിളയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ തടയാൻ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
തൈയാമെഥോക്സാം 25 ഡബ്ളിയുജി 4ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 70 ഡബ്ളിയുജി 2 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
327
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 06:00 AM
വെണ്ടയിലെ മഞ്ഞളിപ്പ് (യെല്ലോ വെയ്ൻ മൊസൈക്ക്) നിയന്ത്രണം
ഈ വൈറൽ രോഗം വെള്ളീച്ചയാണ് പരത്തുന്നത്. ഇതിൻറെ നിയന്ത്രണത്തിന്, അസഫേറ്റ് 50 % + ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 1.8 എസ്പി 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിറോമെസിഫെൻ 240 എസ് സി 8 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
114
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 04:00 PM
പരമാവധി വെണ്ട ഉൽപാദനത്തിന് ശരിയായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ജയ് പട്ടേൽ സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം 12 61 00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകണം, ഒപ്പം പമ്പിന് 15 മില്ലി അമിനോ ആസിഡ് കൂടി...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
379
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 06:00 AM
നിങ്ങൾ ഈ പ്രാണിയെ വെണ്ടയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് പരുത്തിയിലെ കാണ്ഡവണ്ടുകളാണ് (ഡസ്കി കോട്ടൺ ബഗ്), ഇവ തണ്ടിലെ നീരുമുഴുവൻ കായിലിരുന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു. അസെറ്റാമിപ്രിഡ് 20 എസ്പി 5 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
213
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 May 19, 04:00 PM
പരമാവധി വിളവ് ലഭിക്കാന ഉപയോഗിക്കേണ്ട വളത്തിൻറെ അളവ്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ദിനേഷ് സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം- ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ 12 :61 :00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നനയ്ക്കുക ഒപ്പം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് പമ്പിന് 20 ഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
335
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 May 19, 04:00 PM
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ദിലീപ് സംസ്ഥാനം - ബീഹാർ പരിഹാരം - ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ് എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
255
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 04:00 PM
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ശല്യം
കർഷകൻറെ പേര് - കൃഷ്ണ സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് പരിഹാരം - ഫ്ലോനികാമൈഡ് 50 % ഡബ്ളിയുജി, പമ്പിന് 8 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
213
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 06:00 AM
വെണ്ടക്കായയിൽ ഉറുഞ്ചല് കീടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാലനം
ഉറുഞ്ചല് കീടങ്ങളെ പറിച്ചു നടീലിന്റെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനായി 15 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 300 പി.പി.എം 75 മില്ലി വേപ്പെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ 15 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 75 ഗ്രാം വെർട്ടിസിലിയം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
125
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 04:00 PM
നല്ലയിനം വെണ്ടയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ചേതൻ പട്ടേൽ സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
227
55
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 May 19, 06:00 AM
വെണ്ടയിലെ കായ് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രിനിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 എസ് ജി 5 ഗ്രാം, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
156
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Apr 19, 06:00 AM
വെണ്ടയിലെ പഴംതുരപ്പൻ
സൈനാത്രിനിപ്രോൾ 10 ഒഡി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 1 %+ ട്രൈസോഫോസ് 35% ഇസി 10 മില്ലി എന്നീ അളവുകളിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
136
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 19, 06:00 AM
വെണ്ടയിലെ യെല്ലോ വെയിൻ മൊസൈക്ക് വൈറസിനെ പകർത്തുന്ന പ്രാണിയെ അറിയുക
വെള്ളീച്ച പടർത്തുന്ന ഒരു വൈറൽ രോഗമാണിത്. നിയന്ത്രിക്കാനായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിർദേശിച്ച കീടനാശിനികൾ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
149
30
കൂടുതൽ കാണു