ചോളത്തിന്റെ ആരോഗ്യകരവും കരുത്തുറ്റതുമായ വളര്‍ച്ച
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. ഗുണ്ടപ്പ സംസ്ഥാനം: കര്‍ണാടക നിര്‍ദ്ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 50 കിലോഗ്രാം യൂറിയ മണ്ണില്‍ ചേര്‍ക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
272
0
പട്ടാളപ്പുഴുക്കളെ തടയാൻ ചോളത്തിനൊപ്പം കെണി വിളകൾ വളർത്തുക
പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ ഉപദ്രവം കുറയ്ക്കാൻ ആനപ്പുല്ല് അഥവാ നേപ്പിയർ പുല്ല് 3-4 നിരകളിലായി കെണി വിളയായി ചോളപ്പാടത്തിന് ചുറ്റും വളർത്തുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
7
0
ചോളത്തിലെ പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ രാസ നിയന്ത്രണം
സ്പിനെടോറാം 11.7 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
6
0
ചോളത്തിലെ പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സിദ്ധലിംഗേഷ് സംസ്ഥാനം: കർണാടക പരിഹാരം: ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5%എസ് സി ഏക്കറിന് 75 മില്ലി വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
284
0
പരമാവധി ചോളം വിളവിനായി നിർദിഷ്ട അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ഹനുമന്ദ് ഹുല്ലോലി സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: ഏക്കറിന് 50 ഗ്രാം വീതം യൂറിയ നൽകുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
404
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 06:00 AM
ചോളത്തിലെ ഫാൾ ആർമി വേമിൻറ നിയന്ത്രണത്തിന് ഏത് കീടനാശിനിക്കാണ് നിങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്?
സ്പിനെറ്റോറാം 11.7 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ തൈമെഥോക്സാം 12.6% + ലാംബ്ദ സെഹെലോത്രിൻ 9.5% 5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 06:00 AM
ചോളത്തിലെ രോമമുള്ള ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുവിൻറെ നിയന്ത്രണം
മുളപൊട്ടിയതിനുശേഷം ഈ കീടനാശിനികൾ ദോഷകരമായേക്കാം. എവിടെയാണോ കീടബാധ തുടർച്ചയായി കാണുന്നത്, ആ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും കിടങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കീടനാശിനി രൂപവൽക്കരണങ്ങൾ വിതറി...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 10:00 AM
കാർഷിക, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിൻറെ ശിശിരകാല പട്ടാളപ്പുഴു മുന്നറിയിപ്പ്
ഈയടുത്ത്, ഭാരത സർക്കാരിൻറെ കാർഷിക, സഹകരണ, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ശിശിരകാലത്ത് ചോളത്തിലുണ്ടാകുന്ന പട്ടാളപ്പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. പടർന്നുപിടിക്കുന്ന...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  GOI - Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
168
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 10:00 AM
ചോളം വിളയിലെ പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ നിയന്ത്രണം
1) നിശാശലഭങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതിനായി ഫിറമോൺ കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുക. വിളയുടെ ഉയരത്തിൽ ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുക. 2) മിത്രകീടങ്ങളായ ട്രൈകോഗ്രാമ്മ സ്പീഷീസ്, ടെലിമൊണസ്...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
183
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 May 19, 06:00 AM
വേനലിലെ ചോളത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുഞ്ഞബാധക്ക് ഫലപ്രദമായ കീടനാശിനി
തൈമെഥോക്സാം 12.6% + ലംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 9.5% ഇസഡ് സി ഇവ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 3 മില്ലി എന്ന അളവിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
14
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Apr 19, 04:00 PM
ചോളത്തിൻറെ പരമാവധി വിളവിന് വേണ്ടി മതിയായ പോഷകങ്ങളും ജല പരിപാലനവും
കർഷകന്റെ നം- ശ്രീ രാമതീർത്ത സംസ്ഥാനം- ഉത്തർപ്രദേശ് നുറുങ്ങ് - ഏക്കറിന് , 50 കിലോ യൂറിയ നൽകണം. കൂടാതെ മണ്ണിന്റെ തരം പ്രകാരം 6-7 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ ജലസേചനം നടത്തണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
46
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 19, 06:00 AM
വേനലിലെ ചോളത്തിൽ പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ സാന്നിധ്യം
എംനാമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 എസ്ജി 4ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാൻത്രോപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി എന്ന അളവിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക. ഇലയിലെ പുഷ്പമണ്ഡലം പൂർണമായം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
41
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 19, 04:00 PM
ആർമി വേർമിൻറെ ചോളത്തിലെ ഉപദ്രവം
കർഷകരുടെ പേര് - ശ്രീ. ശിവ രാം കൃഷ്ണ സംസ്ഥാനം- ആന്ധ്രപ്രദേശ് പരിഹാരം - തൈമേതോക്സാം 12.6% + ലാമ്പ്ഡ സൈഹാലോട്രിൻ 9.5% zc 8-10 മില്ലി ഓരോ പമ്പിലും നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
26
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Apr 19, 06:00 AM
വേനലിലെ ചോളം വിളയിലെ മുഞ്ഞയുടെ നിയന്ത്രണം
തൈയാമെഥോക്സാം 12.6 % + ലാംബ്ദ സൈഹെലാത്രിൻ 9.5 % സെഡ്സി, 2.5 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
17
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Mar 19, 06:00 AM
വേനലിൽ ചോളത്തിലെ ശൈത്യകാല പട്ടാളപ്പുഴുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം
എമനാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 എസ്ജി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാൻട്രോനിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി, 10 ലിറ്ററിർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക. ഇലകളുടെ ഓരോ ഇതളുകളിലും മുഴുവനായി...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
59
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Dec 18, 04:00 PM
കരുത്തുള്ള വളര്‍ച്ചയോടെ ചോള കൃഷിഭൂമി
കൃഷിക്കാരന്‍റെ പേര് - ശ്രീ എ. ചന്ദ്രസേന സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രപ്രദേശ് സൂചന - ഏക്കറിന് 50 kg യൂറിയ നല്‍കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
93
10