പാവയ്ക്കയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ഡെന്നിസ് ഇരിദരാജ് സംസ്ഥാനം: തമിഴ് നാട് പരിഹാരം: ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 50 %+ സൈപെർമെത്രിൻ 5 % പമ്പിന് 30 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
31
1
കൃഷിയിടത്തിൽ വിത്തുകക്ഷ പാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിത്ത് പരിചരണ രീതികൾ പിന്തുടരാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
125
0
കരിമ്പിലെ വെള്ളീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
ഉപദ്രവമേറ്റ ഇലകൾ കറുക്കുന്നു. വെള്ളീച്ച ബാധയുണ്ടായാൽ, അസഫേറ്റ് 75 എസ് പി 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസോഫോസ് 40 ഇസി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വിനാൽഫോസ് 25 ഇസി, 20 മില്ലി വീതം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
0
0
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്രഫുല്ല ഗജ്ഭിയെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
105
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 10:00 AM
കൃഷി ഒരു വ്യാവസായിക കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്ന നിലയിൽ, ദൈനംദിനാവശ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് മാത്രമല്ല!
നെതർലൻഡ്സിലെ കർഷകരെ കാണുന്നതിനും അവരുടെ കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ വളരെയടുത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. കർഷകർ കുടിക്കാൻ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
104
0
കരിമ്പ് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
കാർബോഫ്യുറാൻ 3ജി 33 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 0.4 ജിആർ 10-15 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.3 ജിആർ 25-33 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൊറേറ്റ് 10 ഗ്രാം, ഹെക്ടറിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ
മിക്കവാറും കന്നുകാലികലെ വളർത്തുന്നവരെല്ലാം പാലുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാലികളെ മറ്റ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് പതിവ്. ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞത്ര പാൽ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗാവോം കണക്ഷൻ
279
1
പരുത്തിയിൽ ഇടവിളയായി കടല നടുന്നത്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ശൈലേഷ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
168
3
കോവയ്ക്കയിലെ പഴയീച്ച നിയന്ത്രണം
ക്യൂ ല്യൂ കെണികൾ ഏക്കറിൽ 4 മുതൽ 5 എണ്ണം വരെ സ്ഥാപിക്കുകയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കീടബാധയേറ്റ പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കുഴിച്ചുമൂടുകയും ചെയ്യുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 07:00 PM
നെൽകൃഷിയിൽ അസോളയുടെ പ്രാധാന്യം
ജൈവ വളം എന്ന നിലയിൽ, അസോള അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഇലകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പച്ചിലവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ അസോള വളർത്തുന്നത് വിളവിനെ 20%...
ജൈവ കൃഷി  |  http://agritech.tnau.ac.in
116
0
വെള്ളരിയിലെ ചിത്രകീടത്തിൻറെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്രകാശ് പാർമർ സംസ്ഥാനം: മധ്യപ്രദേശ് പരിഹാരം: കാർടാപ്പ് ഹെഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ് പി പമ്പിന് 25 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
168
1
ജമന്തിയിലെ ചിത്രകീടത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
ആരംഭത്തിൽ, വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് 500 ഗ്രാം (5% ) അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പ് അധിഷ്ഠിതമായ ഉപയോഗിക്കാൻ തയാറായ ലായിനികൾ 10 മില്ലി (1% ഇസി) മുതൽ 40 മില്ലി (0.15% ഇസി) വീതം 10 ലിറ്റർ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
1
0
ആരോഗ്യമുള്ള ജമന്തിപ്പാടം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദീപക്ക് സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
268
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. കാറ്റിൻറെ പ്രവേഗം 15 കിലോമീറ്ററിൽ അധികമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൃഷിയിടത്തിൽ കുമിൾനാശിനികളോ കളനാശിനികളോ തളിക്കരുത്. 2. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
187
0
മുളക് വിളയിലെ ഇലപ്പേനിൻറെ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അറിയൂ
സ്പൈനോത്രാം 11.7 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻത്രാനിലിപ്രോൾ 10 ഒഡി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ തൈമെഥോക്സാം 12.6% + ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
9
0
മുളകിൽ പരമാവധി പൂക്കളുണ്ടാകാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സന്ദീപ് പൻധാരെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശങ്ങൾ: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 12:61:00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
470
7
മുരിങ്ങയ്ക്കായിലെ കീട നിയന്ത്രണം
മുരിങ്ങയ്ക്കാ കൃഷി കർഷകർക്ക് വളരെധികം സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രാണികളും കീടങ്ങളും ഈ വിളയെ ബാധിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും വല നെയ്യുന്ന ലാർവ കൂടിയുള്ള...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
196
6
പരുത്തിയിൽ വെള്ളീച്ചകളെ കണ്ടാൽ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുക?
ബൈഫെൻത്രിരിൻ 10 ഇസി 10 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ 30 ഇസി 4 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 10 ഇസി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 5% + ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
7
0
മാതളനാരങ്ങയിലെ ഫംഗസ് ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. നീലേഷ് ദഫാൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ടെബുകോൺസോൾ 25.9% ഇസി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 മില്ലി വീതം ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
210
6
ബദാം വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും
1. പരപരാഗണത്തിലൂടെയാണ് ബദാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, തേനീച്ചകൾ പരാഗണ ആവശ്യത്തിനും ഒപ്പം കർഷകന് അധികവരുമാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 2. ജൂലൈ മാസത്തിൽ കായ്കൾ പാകമാകുന്ന...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  കാലിഫോർണിയ ഡിപാർട്മെൻറ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ
146
0
കൂടുതൽ കാണു