നിലക്കടല കൃഷിയില്‍ സക്കിംഗ് പെസ്റ്റിന്റെ ആക്രമണം
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. പുണ്ടാലിക് ഖംബത്ത് സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിര്‍ദേശം: ഓരോ പമ്പിനും ക്ലോര്‍പൈറിഫോസ് 50% + 30 മി.ലി സെപെര്‍മെത്രിന്‍ 5% എന്നിവ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
132
0
നിലക്കടലയിലെ ഇല തിന്നുന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം
വേപ്പ് അധിഷ്ഠിത രൂപവൽക്കരണം 10 മില്ലി (1 ഇസി) മുതൽ 40 മില്ലി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബൊവേറിയ ബാസിയാന, ഫംഗൽ അധിഷ്ഠിതമായ പൊടി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 40 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക,...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
അരോഗ്യകരവും ആകര്‍ഷകവുമായ കപ്പലണ്ടി കൃഷി
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. ലളിത് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിര്‍ദ്ദേശം: ഓരോ പമ്പിനും 20 ഗ്രാം എന്ന കണക്കില്‍ മൈക്രോന്യൂട്രിയന്റ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
482
4
നിലക്കടലയിലെ പീനട്ട് ബഡ് നെക്രോസിസിൻറെ നിയന്ത്രണം
മൺസൂൺ വൈകുന്നതിനാൽ താപനില വർധിക്കുമ്പോൾ ഇലപ്പേനിൻറെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വിനാൽഫോസ് 25 ഇസി 20 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
0
0
നിലക്കടല കൃഷിയില്, ഇല തിന്നുന്ന കമ്പിളിപ്പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കല്
ഇല തിന്നുന്ന കമ്പിളിപ്പുഴു, കര്ഷകരുടെ ഇടയില് പട്ടാളപ്പുഴു, പുകയില കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇളം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയില് ഇവയുടെ ആക്രമണം ദീര്ഘകാലം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു....
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
182
8
നിലക്കടലയിലെ ഇലതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 2.8 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ മെഥൈൽ-ഒ-ഡെമെറ്റോൺ 25 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വിനാൽഫോസ് 25 ഇസി 20 മില്ലി...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
നിലക്കടലയിലെ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ഹരേഷ് നംഭനിയ സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
322
11
കളവിമുക്തവും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ നിലക്കടലപ്പാടം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ലക്ഷ്ണൺ സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
477
8
നിലക്കടലയിലെ ഇല തിന്നുന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം
ആരംഭത്തിൽ, വേപ്പ് അധിഷ്ഠിതമായ ലായിനി 10 മില്ലി (1.0% ഇസി) മുതൽ 40 മില്ലി (0.15%ഇസി) വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബൊവേറിയ ബാസിയാന, ഫംഗസ് അധിഷ്ടിത പൌഡർ 40 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
പരുത്തിയിൽ ഇടവിളയായി കടല നടുന്നത്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ശൈലേഷ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
312
7
നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം കടലയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതിന്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ തേജാറാം ഭൈരവ സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം - ഇമഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ് എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
264
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 06:00 AM
നിലക്കടല വിത്തുകൾ കൃത്യമായ പരിചരണമില്ലാതെ നടുകയും വൈറ്റ് ഗ്രബ് എന്ന വേരുതീനിപ്പുഴുക്കളുടെ ബാധയുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?
ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 20 ഇസി ഹെക്ടറിന് 4 ലിറ്റർ വീതം ജലസേചനത്തിനൊപ്പം നൽകാം. ഈ പരിചരണം തുള്ളിനനയ്ക്കൊപ്പമോ ചെടിയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഈ ലായിനിയിൽ മുക്കിയോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 04:00 PM
നിലക്കടല വിളയിലെ പോഷകക്കുറവ്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ബരാദ് മാൻസിംഗ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഒരേക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം സൾഫർ 90 % രാസ കീടനാശിനികളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ഇടുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
380
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 04:00 PM
പരമാവധി നിലക്കടല ഉത്പാദനത്തിന് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. വിപുൽ റാത്തോഡ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന്, ഡിഎപി 50 കിഗ്രാം, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ 90 % എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
610
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 11:00 AM
നിലക്കടലയിലെ ടിക്ക അഥവാ സെർകോസ്പോറ ഇലപ്പുള്ളിരോഗത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
ലക്ഷണം: ഇലകളുടെ മുകൾഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചുറ്റും ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ഉണങ്ങിയ വൃത്താകൃതിയിള്ള പുള്ളികൾ.
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
32
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 10:00 AM
നിലക്കടലയിലെ വൈറ്റ് ഗ്രബിൻറെ (വെളുത്ത പുഴു) നിയന്ത്രണം
വൈറ്റ് ഗ്രബ് മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന നിലക്കടലയിൽ വലിയ കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനകീടമാണ്. ലാർവ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് ആഹാരമാക്കുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നീട്...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
610
95
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 04:00 PM
കള നിയന്ത്രണവും ആരോഗ്യമുള്ള നിലക്കടലത്തോട്ടവും
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ദേവാസി ഭായ് സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ സൾഫർ 90% വളത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
663
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 04:00 PM
ഉറുഞ്ചല് കീടബാധയുടെ ഉപദ്രവം മൂലം നിലക്കടലിലെ രോഗഗ്രസ്തമായ വളർച്ച
കർഷകന്റെ പേര്- ശ്രീ ശിവദാസ ഫാദ് സംസ്ഥാനം- മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം - ഡയമേതോഏറ്റെ 30% ഇ സി @ 30 മില്ലി ഒരു പമ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
300
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 AM
വേനലിലെ നിലക്കടലയിലുണ്ടാകുന്ന ഇല തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 2.8 ഇസി 10 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
140
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 06:00 AM
വേനലിലെ നിലക്കടയിലെ ഇലതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി, 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ മെഥൈൽ-ഒ-ഡിമെറ്റൊൺ 25 ഇസി 10 മില്ലി എന്നീ അളവുകളിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
59
8
കൂടുതൽ കാണു