Looking for our company website?  
പരുത്തിയിലെ മീലിമൂട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക?
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, കീടബാധയേറ്റ ചെടികളിൽ മാത്രം തളിച്ച് തുടർന്ന് പരക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക. കടുത്ത ആക്രമണം നേരിടുന്ന ചെടികൾ പിഴുതെടുത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക. ഇവ ചെടികളിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
113
26
നിങ്ങൾ പരുത്തിയിൽ ഈ കീടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് ഫ്ലാറ്റിഡ് ഹോപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപ്രധാനമായ ഒരു കീടമാണ്. ഇത് പരുത്തി വിളകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
205
27
പരുത്തിയുടെ പരമാവധി വിളവിന് നിർദിഷ്ട വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സോപൻ പാട്ടീൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 25 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10:26:26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
570
53
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശം തിരിച്ചറിയുക, ഇത് തളിക്കുക
ജലസേചന ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള വർധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. ഇലപ്പേൻ ഇലകളുടെ താഴ്ഭാഗംമുറിച്ചു നീര് ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇലകൾ മുരടിക്കുകയും കട്ടിയുള്ളതാവുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
223
34
പരുത്തി വിളയിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ പിങ്ക് ബോൾ വേമിൻറെ നിയന്ത്രണം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി, പിങ്ക് ബോൾ വേം എന്ന ചെമ്പൻ പുഴുവിൻറെ ആക്രമണം പരുത്തികൃഷിയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ സാരമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മൊട്ടുകളിലും, പൂക്കളിലും,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
319
35
പരുത്തിൽ ജാസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ നാശം കാണൂ, ഇത് തളിക്കൂ
നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും കോണോടുകോൺ നടന്ന് ഇലകളിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി ഇലകൾ കപ്പിൻറെ ആകൃതിയിലാകുന്നു. മൺസൂൺ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത്....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
27
0
പരുത്തിയിലെ ജാസിഡിൻറെ നിയന്ത്രണം
ജാസിഡുകളുടെ എണ്ണം മഴ ദിവസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലകൾ അകത്തേക്ക് ചുരുളുകയും കപ്പിൻറെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഇൻഡോക്സാകാർബ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
പരുത്തിയിലെ ജാസിഡ് കീടബാധ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ബൻദാഗി പട്ടേൽ സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം - ഫ്ലോണികാമൈഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി പമ്പിന് 8 ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
321
43
പരുത്തിയിലെ മിറിഡ് ചാഴിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം
ഏകദേശം തവിട്ട് നിറമുള്ള വളർച്ചയെത്തിയവയും നിംഫുകളും ഇല, തളിരുകൾ, വിത്തുറ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, കീടബാധയേറ്റ ഭാഗം മഞ്ഞ നിറമാകുകയും പതുക്കെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
ഈ മീലിമൂട്ടകൾ പരുത്തിക്ക് സാരമായ കേടുണ്ടാക്കുന്നു
ഇലകൾ, തളിരുകൾ, തണ്ടുകൾ എന്നിവയിലിരുന്നു കൊണ്ട്, മീലിമൂട്ട നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെടിയുടെ വളച്ചയെ പുറകോട്ടടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ചില ചെടികളിൽ മാത്രമേ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
12
0
ഈ മിത്രലാർവ പരുത്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല
ഇത് ക്രൈസോപെർല പുഴുവാണ്, ഒരു മിത്രകീടം. ഇത് ബിടി വിളകളല്ലാത്തവയെ ആക്രമിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, പുൽച്ചാടി, വെള്ളീച്ച, ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ എന്നിവയുടെ മുട്ടകൾ തിന്നുന്നു. ഒരു ലാർവയ്ക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
10
0
പരുത്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദിഷ്ട അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ദേവീന്ദ്രപ്പ സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം - ഏക്കറിന് 25 കിഗ്രാം വീതം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10 :26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
1164
142
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ നിയന്ത്രണം
രണ്ട് ജലസേചന കാലത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടവേളയുടെ ദൈർഘ്യമോ മൺസൂണിലുടനീളം മഴലഭിക്കാത്തതോ ഇലപ്പേനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇലയുടെ പ്രതലത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചെല്ലുന്ന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് ബോൾവേമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം
റോസ്കലർന്ന നിറമുള്ള പൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പിങ്ക്ബോൾവേം കാരണമുള്ള നാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സെപ്തംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കീടബാധ സാധാരണയായി കൂടുതലായിരിക്കും. ജലസേചനം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
പരുത്തിയിലെ മീലിമൂട്ടയുടെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
മീലിമൂട്ട ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതല്ല, അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. 2006ൽ കാലത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം വ്യാപകമായി ഉണ്ടായി , പിന്നീട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
462
65
പരുത്തിയിലെ വെള്ളീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
വളർച്ചയെത്തിയവയും നിംഫുകളും ഇലകളിൽ ഇരിക്കുകയും അവയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഞ്ഞച്ച പാടുകൾ കാണപ്പെടുകയും ഇല കൃത്യമായ രൂപമില്ലാതെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
പരുത്തിയിൽ ഇലപ്പേൻ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുക?
സ്പിനോസാദ് 45 എസ് സി 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിനെടൊറം 11.7 എസ് സി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ടോഫ്യുറാൻ 20 എസ്ജി 3 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
10
0
കളവിമുക്തവും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ പരുത്തിത്തോട്ടം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. രാമേശ്വർ സവർക്കർ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര ഇനം: രാശി 659 നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
1046
69
പരുത്തി വിളയുടെ കരുത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദിഷ്ട അളവ് വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. കാർത്തിക് സംസ്ഥാനം: തമിഴ് നാട് നിർദേശം: ഏക്കറിന് 25 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10:26:26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
697
72
പരുത്തിയിൽ മീലിമൂട്ടകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടാൽ ഏതെങ്കിലും നിർദിഷ്ട കീടനാശിനി തളിക്കുക
പ്രൊഫെനോഫോസ് 50 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ തയോകാർബ് 75 ഡബ്ളിയുപി 15 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യുപ്രൊഫെസിൻ 25 ഇസി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 70 ഡബ്ളിയുജി 5 വീകം 10...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
17
0
കൂടുതൽ കാണു