പരുത്തിച്ചെടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് നിര്‍ദിഷ്ട അളവിലുള്ള വളം
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. സഞ്ജയ് കുമാര്‍ സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാന്‍ നിര്‍ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 25 കി.ഗ്രാം യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 10:26:26, 8 കി.ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫേറ്റ് എന്നിവ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
22
0
കളശല്യമില്ലാതെ, ആരോഗ്യകരമായി പരുത്തിക്കൃഷി ചെയ്യല്‍
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. വിജയ് സിങ് സാല സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിര്‍ദ്ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 25 കിലോഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിലോഗ്രാം 10:26:26, 8 കിലോ മഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫേറ്റ് എന്നിവ ചേര്‍ത്ത്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
531
14
പരുത്തിയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അനിൽ ഷിൻഡെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം പമ്പിന് 10 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
503
63
പരുത്തിവിളയിലെ ജാസിഡ്സിൻറെ രാസനിയന്ത്രണം
അസഫേറ്റ് 75 എസ് പി 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
346
16
പരുത്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദേശിച്ച വളം ഇടുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പങ്കജ് ബെസാനിയ സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന്, 50 കിഗ്രാം 10:26:26, 25 കിഗ്രാം യൂറിയ, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
985
42
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് വേം ബാധ നിങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്?
പൂവിതളുകളിൽ ലാർവ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും അവയെ റോസ് നിരമുള്ള പൂക്കളെപ്പോലെയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (റോസറ്റ് ഫ്ലവർ). പരുത്തിപ്പൂക്കളിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് പിങ്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
പരുത്തിയിൽ വെള്ളീച്ചകളെ കണ്ടാൽ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുക?
ബൈഫെൻത്രിരിൻ 10 ഇസി 10 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ 30 ഇസി 4 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 10 ഇസി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 5% + ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
10
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
പിങ്ക് ബോൾ വേം എന്ന ചെമ്പൻ പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് രണ്ടാമത് തളിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 10% + ലാംബ്ദ സൈഹെലാത്രിൻ 5% + ഇസഡ് സി 5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിത്തോട്ടത്തിൽ തടങ്ങളിൽ കളകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന സസ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പച്ച, ഒറ്റക്കായ അഥവാ സാൻറിയം തുടങ്ങിയ കളകളിലാണ് മീലിമൂട്ടകൾ ജീവിക്കുന്നത്, അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ നീങ്ങി പരുത്തി വിളയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇവ മാറ്റിയിരിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
പരുത്തിയിലെ അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. അനിൽ സിംഗ് രാജ്പുത്ത് സംസ്ഥാനം - ഹരിയാന നിർദേശം - ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10: 26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
811
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിക്ക്തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന "മിറിഡ് " മൂട്ട എന്ന സൂക്ഷ്മകീടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം
ഈ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടം ഇലകളിലെ നീര് വലിച്ചെടുക്കുകയും ദ്വാരങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഫലപ്രദവും അന്തർവ്യാപനശേഷിയുള്ളതുമായ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് ബോൾ വേം ഫിറമോൺ കെണി സ്ഥാപിക്കൽ
എല്ലാ വാർഷവും കീടബാധകാണുന്ന പ്രദേശത്ത്, നീരീക്ഷണാവശ്യത്തിനായി ഹെക്ടറിന് 8 എണ്ണം വീതം ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് ബോൾ വേമിനെ തടയാനായി ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തളിക്കുക?
പൂമൊട്ടുകൾ വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച്, പൊഫെനോഫോസ് 50 ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എടുത്ത് തളിക്കുക. ഇതിൻറെ ലാർവാ സ്വഭാവം കൂടാതെ, ഓവിസൈഡൽ ആക്ഷൻ കൂടി...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
പരുത്തിയുടെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദൊഡ് രാജ് വടഗുരെ സംസ്ഥാനം: തെലങ്കാന നിർദേശം: ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജലസേചനവും വളവും നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
865
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
പരുത്തിയിൽ മുഞ്ഞബാധ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് തളിക്കുക?
സ്പിനെടോറം 11.7 എസ് സി, 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അസഫേറ്റ് 75 എസ്പി 10 ഗ്രാം, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
531
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
ചെറിയ പരുത്തിച്ചെടികളെ പുൽച്ചാടികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൂ
അസഫേറ്റ് 75 എസ്പി, 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റമിപ്രിഡ് 20 എസ്പി 7 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
219
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
പരുത്തിയെ കീടവിമുക്തവും രോഗവിമുക്തവുമാക്കാൻ കീടനാശിനി തളിക്കുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്യാരേ കുമാർ റോത്തോഡ് സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാൻ പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം 25% ഡബ്ളിയു ജി പമ്പിന് 10 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
876
72
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
ചിതൽ മൂലം മുള വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരുത്തിച്ചെടികൾ ഉണങ്ങുകയാണോ
കേടായ ചെടികൾ പറിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കണം. ചെടികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ക്ലോറാപൈറിഫോസ് 20 ഇസി, 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി 5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
307
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
ചാര നിറത്തിലുള്ള ചാഴിയിൽ നിന്ന് (ആഷ് വീവിൽ) ചെറിയ പരുത്തിച്ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കാം
വലിയ പ്രാണികൾ ഇലകളിലിരുന്ന് അവയിൽ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കിയും കടിച്ചും ആഹാരമാക്കുന്നു. ക്വിനാൽഫോസ് 25 ഇസി ഏക്കറിന് 20 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
434
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 10:00 AM
പിങ്ക് ബോൾ വേമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആക്രമണമുണ്ടായ അതേഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ വർഷവും പിങ്ക് ബോൾ വേം ബാധ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ കീടത്തിനെതിരെ കർഷകർ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. • പരുത്തിത്തണ്ടുകൾ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
521
111