പരുത്തിച്ചെടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് നിര്‍ദിഷ്ട അളവിലുള്ള വളം
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. സഞ്ജയ് കുമാര്‍ സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാന്‍ നിര്‍ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 25 കി.ഗ്രാം യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 10:26:26, 8 കി.ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫേറ്റ് എന്നിവ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
436
8
കളശല്യമില്ലാതെ, ആരോഗ്യകരമായി പരുത്തിക്കൃഷി ചെയ്യല്‍
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ. വിജയ് സിങ് സാല സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിര്‍ദ്ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 25 കിലോഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിലോഗ്രാം 10:26:26, 8 കിലോ മഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫേറ്റ് എന്നിവ ചേര്‍ത്ത്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
577
22
പരുത്തിയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അനിൽ ഷിൻഡെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം പമ്പിന് 10 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
545
66
പരുത്തിവിളയിലെ ജാസിഡ്സിൻറെ രാസനിയന്ത്രണം
അസഫേറ്റ് 75 എസ് പി 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
379
18
പരുത്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദേശിച്ച വളം ഇടുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പങ്കജ് ബെസാനിയ സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന്, 50 കിഗ്രാം 10:26:26, 25 കിഗ്രാം യൂറിയ, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
1032
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
പരുത്തിയിലെ അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. അനിൽ സിംഗ് രാജ്പുത്ത് സംസ്ഥാനം - ഹരിയാന നിർദേശം - ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10: 26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
821
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
പരുത്തിയുടെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദൊഡ് രാജ് വടഗുരെ സംസ്ഥാനം: തെലങ്കാന നിർദേശം: ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജലസേചനവും വളവും നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
871
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
പരുത്തിയിൽ മുഞ്ഞബാധ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് തളിക്കുക?
സ്പിനെടോറം 11.7 എസ് സി, 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അസഫേറ്റ് 75 എസ്പി 10 ഗ്രാം, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
536
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
പരുത്തിയെ കീടവിമുക്തവും രോഗവിമുക്തവുമാക്കാൻ കീടനാശിനി തളിക്കുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്യാരേ കുമാർ റോത്തോഡ് സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാൻ പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം 25% ഡബ്ളിയു ജി പമ്പിന് 10 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
877
72
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
ചിതൽ മൂലം മുള വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരുത്തിച്ചെടികൾ ഉണങ്ങുകയാണോ
കേടായ ചെടികൾ പറിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കണം. ചെടികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ക്ലോറാപൈറിഫോസ് 20 ഇസി, 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി 5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
308
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
ചാര നിറത്തിലുള്ള ചാഴിയിൽ നിന്ന് (ആഷ് വീവിൽ) ചെറിയ പരുത്തിച്ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കാം
വലിയ പ്രാണികൾ ഇലകളിലിരുന്ന് അവയിൽ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കിയും കടിച്ചും ആഹാരമാക്കുന്നു. ക്വിനാൽഫോസ് 25 ഇസി ഏക്കറിന് 20 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
437
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 10:00 AM
പിങ്ക് ബോൾ വേമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആക്രമണമുണ്ടായ അതേഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ വർഷവും പിങ്ക് ബോൾ വേം ബാധ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ കീടത്തിനെതിരെ കർഷകർ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. • പരുത്തിത്തണ്ടുകൾ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
521
111