ക്ഷമിക്കണം, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിൽ ലഭ്യമല്ല.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Follow this practice after the last cotton picking
Uproot the cotton sticks from the field and prepare an organic manure.
651
199