ക്ഷമിക്കണം, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിൽ ലഭ്യമല്ല.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Mar 18, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Essential post weed-control management in Bajara
To control the problem of weed in Bajara, if any weedicide is used, it adversely affects the bajara crop. So, after the weedicide is sprayed, Urea should be used before the next irrigation so that problems like drying and yellowing of leaves are not observed.
Share this with other farmers now by using any of the below options of facebook, whats app or message.
171
27