ಕಾಮೆಂಟುಗಳು (10)
नागरगोजे आजिनाथ. ९९२३६३१८२२
Shirur (Kasar), Beed, Maharashtra
02 Feb 20, 07:22 PM

मार्केटिंग कुठे नेता

3
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:31 PM

छान आहे

2
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:31 PM

कोणती व्हरायटी आहे

3
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:31 PM

लागवड अंतर किती आहे

2
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:32 PM

एक मजूर एका दिवसात किती किलो मिरची तोडतो सरासरी

1
1
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:32 PM

एकरी सरासरी उत्पादन किती टन मिळते

1
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:32 PM

तुमचा मोबाईल नंबर द्या

1
1
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Rahta, Ahmednagar, Maharashtra
02 Feb 20, 08:32 PM

लागवड केव्हा केली होती

4
0
Pravin Bhamre
Dhule, Dhule, Maharashtra
03 Feb 20, 06:31 AM

सुंदर

1
0
A
Anand
Chalisgaon, Jalgaon, Maharashtra
03 Feb 20, 09:14 PM

Very nice

1
0